Test

V termíne 15.11.-14.12.2018 se môžete zúčastnit súťaže o 14 voucherů na dentálnu hygienu (každý v hodnote 50 Eur).
Vyberte 1 správnu odpoveď, nápovede nájdete na tomto linku: https://www.mojadm.sk/nove/sutaze/

  1. Pitím ovocných štiav a džúsov, používaním zubných pást s fluoridom, správnou metódou čistenia, pravidelnými návštevami zubného lekára a dentálnej hygieničky
  2. Vyváženou stravou, používaním zubných pást s fluoridom, správnou metódou čistenia, pravidelnými návštevami zubného lekára a dentálnej hygieničky
  3. Vyváženou stravou, používaním zubných pást bez fluoridu, správnou metódou čistenia, pravidelnými návštevami zubného lekára a dentálnej hygieničkyTýmto dobrovoľne udeľujem súhlas so spracovaním mojich osobných údajov poskytnutých v rámci súťažného formulára pripadne počas ďalšie komunikácie so Správcom, a to v rozsahu meno a priezvisko, telefón a e-mail, prípadne adresa (ďalej len Osobné údaje), počas 12 mesiacov spoločnosťou COLGATE-PALMOLIVE SLOVENSKO, s.r.o., so sídlom Grösslingová 4, Bratislava 811 09, Slovensko, IČO: 31 701 680, ako správcom Osobných údajov (ďalej len Správca), a to predovšetkým ich zhromažďovaním, uchovávaním, triedením a ukladaním s použitím manuálnych a automatizovaných spôsobov za účelom organizácie a realizácie súťaže s Centrom zdravého úsmevu a na účely oznámenia a zaslania príslušnej výhry (ďalej len Súťaž). Súčasne súhlasím, aby Správca odovzdal moje Osobné údaje spoločnosti COLGATE – PALMOLIVE Česká republika spol. s r.o., so sídlom Rohanské nábřeží 678/23, Karlín, 186 00 Praha 8, Česká republika, a spoločnosti OnTheRocks S. C., so sídlom ul. Odynca 53/1, 02-606 Varšava, Poľsko, ako Správcom povereným spracovateľom Osobných údajov, s cieľom administratívneho zabezpečenia Súťaže a databázy účastníkov Súťaže a zasielanie výher. Na internetovej adrese www.centrumzdravehousmevu.sk som bol poučený a informovaný o mojich právach súvisiacich so spracovaním Osobných údajov, predovšetkým o mojom práve vziať súhlas kedykoľvek späť, o práve na informácie o spracovaní osobných údajov a o práve požadovať vysvetlenie týkajúce sa spracovania Osobných údajov, o práve na prístup k Osobným údajom, o práve žiadať ich aktualizáciu či opravu, o práve požadovať výmaz osobných údajov a o práve obrátiť sa na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky v prípade pochybností.